Lidmaatschap

Iedereen kan lid te worden. Leeftijd is niet belangrijk en wij proberen met ons programma in te spelen op ieders mogelijkheden om actief mee te doen. Als lid ontvangt u viermaal per jaar ons clubblad "de Amstelsbrug" waarin u alle relevante informatie terugvindt over de vereniging.

Aanmeldingsformulier mei 2021.docx

Contributie

Tweemaal per jaar sturen wij u een brief met het verzoek uw contributie over te maken op de ING-bank, rekeningnummer NL86 INGB 0004 5102 33, ten name van Amstels GV Amsterdam.

Amstels GV kent een familiekorting toe, als een jeugdlid en minimaal één ouder lid is.

Indien u door een blessure o.i.d. lange tijd niet op les kunt komen, kunt u reductie op de contributie krijgen. Meld uw afwezigheid, ev. ook verhuizing, dan echter wel schriftelijk, of per e-mail, bij het secretariaat.

In geval u uw lidmaatschap onverhoopt wilt/moet opzeggen is een melding aan de leiding in de zaal niet voldoende. U dient uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij het secretariaat van onze vereniging.

Opzeggen kan slechts met ingang van een nieuwe betalingstermijn. Uw opzegging dient 1 maand vóór het begin van de nieuwe termijn bij ons bekend te zijn, anders bent u weer lid voor de nieuwe termijn (met de consequentie dat u contributie moet betalen).

Onze statuten en huishoudelijk reglement kunt u opvragen bij het secretariaat.

kosten

volwassenen (vanaf 16 jaar)

jeugd (t/m 15 jaar)

inschrijven (eenmalig)

€ 8,00

€ 5,00

halfjaarlijkse contributie Amstels GV

€ 100,00

€ 76,00

halfjaarlijkse contributie KNGU

€ 14,70

€ 11,90

halfjaarlijkse contributie totaal

€ 113.90

€ 87,30